Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

Meer- en hoogbegaafdheid

Zorgverbreding

Wij willen alle kinderen op onze school onderwijs op maat bieden. Onze zorgverbreding is ook voor de kinderen die meer uitdaging aankunnen dan het reguliere leerstof programma.

Extra leerlijn

Als blijkt dat een kind bij rekenen, taal en/of spelling meer uitdaging nodig heeft gaan we de reguliere stof compacten en verrijkingsstof aanbieden. We noemen dit de vierde leerlijn. We bepalen dit per vak en per periode.

DHH

Het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) gebruiken wij voor de signalering van begaafdheid, diagnostiek en leerlingbegeleiding. Wanneer het vermoeden bestaat dat een leerling op meerdere terreinen extra uitdaging nodig heeft vindt er een signalering of diagnostisch onderzoek plaats. Afhankelijk van de uitkomst wordt zo nodig door de groepsleerkracht in overleg met de HB specialist en de ouders een plan opgesteld. Het plan geeft o.a. aan op welk(e) gebied(en) de leerling extra en/of aangepaste leerstof en begeleiding krijgt aangeboden.

Projectgroep

Als blijkt dat een leerling bij verschillende vakken kan compacten en naast de verrijkingsstof nog meer uitdaging aankan, komt dit kind in de projectgroep. Wekelijks worden deze kinderen in verticale groepen begeleidt door de HB specialist en krijgen ze projectopdrachten die dan in de klas, onder begeleiding van de eigen leerkracht, uitgevoerd worden.

DaVinci klas

Op stichtingsniveau is er een aantal jaren geleden een hoogbegaafden groep gestart met kinderen die elke woensdagochtend bij elkaar komen. Leerlingen van de diverse SKOSS scholen, die nog meer uitdaging nodig hebben, kunnen hier (een periode) aan deelnemen. We zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met de fulltime HB school DaVinci Eemland. We stimuleren in deze groep het hogere orde denken, maar ook is hier extra aandacht voor het ontwikkelen van talenten. De kinderen worden uitgedaagd door ontwerpend en onderzoekend leren. Deze DaVinci klas is bij ons op school gevestigd.