Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
USP Uniek verkoopvoorstel 10%

SKOSS

Onze Missie & Visie

De Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS) wil basisonderwijs bieden van hoogwaardige kwaliteit. Wij staan samen voor het verzorgen van eigentijds en toekomstgericht primair onderwijs dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een eigen kompas en een waardevolle toekomst van leerlingen. ‘Samenwerken aan kwaliteit in een professioneel lerende organisatie’ is onze inhoudelijke koers.

Visie

SKOSS biedt een veilige en uitdagende leer- en werkomgeving voor leerlingen en professionals. Er is ruimte voor ontmoeting en iedereen wordt uitgedaagd om samen te werken aan een omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en de ruimte krijgt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Binnen ons onderwijs richten we ons op een optimale voorbereiding van het kind voor de maatschappij rekening houdend met eenieders talenten en mogelijkheden.


Kernwaarden

Onze kernwaarden vertrouwen, verbinden, vernieuwen en vakmanschap vormen samen met de visie en missie de basis van ons handelen. Ze sturen ons gedrag en zijn richtinggevend, motiverend en samenbindend.

Onze kernwaarden als basis voor samen leren en werken zijn:

Vertrouwen is een basisbehoefte, voorwaardelijk voor het ontwikkelen van autonomie, versterken van de kwaliteiten van leerlingen en medewerkers en de groei van onderlinge verbondenheid. Vertrouwen gaat uit van het gegeven dat eenieder ‘ertoe doet’ en kan bijdragen. Het geeft ruimte en vraagt verantwoordelijkheid. Vertrouwen is kwetsbaar en niet vanzelfsprekend.

Verbinden met de ander doe je door te werken aan de relatie. Goed onderwijs hangt aan het verbinden met jezelf, met de ander en met de omgeving. Samen werken en leren door te leren van en met elkaar. De verbinding leggen tussen leerlingen, medewerkers, bestuursbureau en de scholen onderling.

Vernieuwen is het streven naar continu verbeteren in een cultuur waar leerlingen en professionals keuzes kunnen en mogen maken. Waar onderling de dialoog gevoerd wordt over welke kwaliteit we zichtbaar willen maken en op welke wijze we hier vorm aan willen geven. Dit versterkt de betrokkenheid en het eigenaarschap ten aanzien van ieders leerproces.

Vakmanschap en passie zijn nodig om de koers van de organisatie te realiseren. Wij ondersteunen onze professionals bij hun persoonlijke ontwikkeling en het versterken van hun vakmanschap, zodat zij kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd, vitaal blijven en plezier hebben in hun werk. We kiezen voor een ontwikkelingsgerichte benadering die hen ruimte geeft om verantwoordelijkheid te leren nemen voor de ontwikkeling van hun eigen talenten en vakmanschap.

De kwaliteit van de leraar heeft de grootste impact op het leren van leerlingen. Onze leraren dagen uit en instrueren, begeleiden, faciliteren en sturen waar nodig.